Omgevingsvisie Bommelerwaard in aantocht

Nieuws Datum
16/12/2020
De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel trekken samen op om een Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. In deze omgevingsvisie worden de contouren vastgelegd voor het beleid voor de komende jaren. LTO Noord, ZLTO en Glastuinbouw Nederland trekken gezamenlijk op om de belangen van de land- en tuinbouw goed voor het voetlicht te brengen.

De Rijksoverheid werkt aan de Omgevingswet die in 2022 in werking moet treden. Doel van deze Omgevingswet is dat ruimtelijke procedures sneller en eenvoudiger worden afgewikkeld; 26 wetten worden in deze nieuwe wet geïntegreerd. Uitgangspunt hierbij is dat niet meer met principe “nee, want” maar “ja, tenzij” als vertrekpunt van de toetsing van plannen wordt gehanteerd. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer belanghebbenden moet informeren en betrekken bij de plannen. Deze nieuwe benadering biedt kansen; als er draagvlak is dan kan dat leiden tot snellere realisatie. Daartegenover staat dat er minder langjarige zekerheid is vastgelegd (zoals in bestemmingsplannen).

Op alle overheidsniveaus moet als eerste stap Omgevingsvisies worden uitgewerkt, waarna Omgevingsplannen en verordeningen volgen. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben besloten om gezamenlijk één Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. Omdat hierin de kaders worden vastgelegd voor de verdere uitwerking in Omgevingsplannen zitten LTO Noord, ZLTO en Glastuinbouw Nederland kort op de bal en stemmen de inbreng onderling af. Voor de tuinbouw kan hierbij gedacht worden aan: ontwikkelingsruimte voor de toekomst, mogelijkheden Teelt-Ondersteunende voorziening en de beschikbaarheid van water.

Daarnaast gaan bij de verdere uitwerking naar omgevingsplannen en verordeningen een groot aantal milieuaspecten van landelijke wetgeving naar regionale wetgeving. Zo mag een gemeente straks de geluidsnormen bepalen. Te strenge geluidsnormen zijn belemmerend voor de glastuinbouw, b.v. omdat groepsvervoer (laden/lossen in de nacht) niet meer mogelijk. Provincies moeten dit jaar hun zaken op orde hebben. Gemeenten en waterschappen krijgen een bruidsschat van het ministerie. Dat is een standaardtekst die ze over kunnen nemen als verordening. Een gemeente mag echter de tekst aanpassen. Het is dus van belang met elkaar goed op te letten bij ter inzage legging van de diverse omgevingsplannen en verordeningen.

Terug