Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw

Nieuws Datum
23/02/2021
In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een waardevollere toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Champost is de verzamelnaam voor de reststroom uit de paddenstoelenteelt, samengesteld uit compost en dekaarde, die vrijkomt na de teelt van paddenstoelen. Uit de bedrijfskolom blijkt dat champost een zeer goede bodemverbeteraar is, onder andere door het hoge organische stofgehalte. Tevens laat het zien dat het een zeer hygiënisch product is en toont het aan dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

Mest krijgt hierbij een ‘tweede leven’, door de toepassing en verwerking in compost. En een derde leven als bodemmeststof. Deskresearch laat zien dat champost lagere gehaltes fosfaat en stikstof bevat, en dat het een hoog organisch stofgehalte bevat. Met name dit laatste maakt het een zeer geschikte bodemverbeteraar. Champost bevat elementen die leiden tot een betere vastlegging van aanwezig elementen in de bodem, en zorgt voor minder uitspoeling en een betere waterbinding. Tevens is het mogelijk champost samen te persen in een compactere korrelvorm. Dit resulteert in een reductie in vochtgehalte. Ook ontstaat er zo CO2 reductie tijdens de logistiek.

Meer ingrijpende mogelijkheden met betrekking tot verwaarding van champost zijn fosfaatextractie en het winnen van hoogwaardige grondstoffen uit inhoudsstoffen. Bij toepassing van bioraffinage kunnen deze nutriënten worden gewonnen en kunnen verschillende componenten worden vrijgemaakt met een minimale afvalproductie. Produceren van duurzame energie is mogelijk te realiseren middels vergisting; verbranding; vergassing en pyrolyse.

Naast Biomassa, komt ook de categorie ‘Compostering champost’ voor met als doel het opwekken van hernieuwbare warmte. Hierbij wordt warmte gewonnen uit het natuurlijk composteringsproces. Voordelen van deze vorm van energieopwekking is dat het vrij eenvoudig is en een beperkte investering vergt. Bij compostering in een Upcycling installatie vindt de afbraak van organische stof onder gecontroleerde omstandigheden plaats. Dit is voornamelijk de gemakkelijk afbreekbare organische stof die geen bijdrage levert aan de organische stofopbouw in de bodem. De gewonnen warmte is van max. 65°C en kan onder andere voor het verwarmen worden ingezet. Deze warmte, als nodig, kan ook met inzet door een warmtepomp opgewaardeerd worden.

Door toepassing van champost in de kringlooplandbouw zal er sprake zijn van onder andere een toename in de bodemvruchtbaarheid, toepassing van koolstofvastlegging in de bodem, en een afname van CO2-uitstoot. Kijk voor het volledige rapport op www.paddenstoelenpact.nl

20202212 Eindrapportage champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw.pdf

Terug