Compostering champost

Nieuws Datum
30/12/2021
In 2019 en 2020 zijn in opdracht van het Ministerie van LNV en RVO onderzoeken uitgevoerd naar alternatieve toepassingen van champost, de verwaarding hiervan en de mogelijke bijdrage aan de kringlooplandbouw. In de eindrapportage van het onderzoek "Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw” zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Eén daarvan was het toepassen van champost als energieleverancier binnen de SDE++ regeling en beoordelen van de bijdrage die SDE++ kan leveren aan de paddenstoelensector. Inmiddels is mogelijke bijdrage van champost als energieleverancier gehonoreerd met een plaats op de lijst voor hernieuwbare warmte. In deze regeling, waarbij niet langer alleen de duurzame energieproductie centraal staat, maar meer in brede zin naar CO2-reductie wordt gekeken, is voor het eerst ook ruimte gemaakt voor warmteproductie uit mono-compostering van champost.

Monocompostering, omdat er om in aanmerking te komen voor de subsidie, enkel champost gecomposteerd mag worden. De ervaring leert echter dat een aanvraag SDE een complexe aangelegenheid is. Zowel qua signalering (wanneer voldoe ik) en haalbaarheidstoetsing als qua uitvoering en afwikkeling. RVO biedt ogenschijnlijk weinig informatie over deze categorie, en de bijbehorende stappen die moeten worden ondernomen bij een aanvraag. Dit komt mede doordat deze SDE-categorie relatief nieuw is en dus vrij kort op de lijst staat. Hierdoor zijn er weinig tot geen bevindingen en ervaringen van reeds gedane aanvragen en projecten beschikbaar die als input kunnen fungeren voor een nieuwe aanvraag. Naarmate de tijd vordert en meer aanvragen zullen worden gedaan binnen deze categorie zal er inhoudelijk meer informatie vanuit RVO kunnen worden verstrekt.

Met het project in 2021 is beoogd een duidelijker beeld te geven van de categorie compostering champost: hernieuwbare warmte zoals deze in SDE++ beschreven staat. Daarnaast is met behulp van reeds bestaand onderzoek getracht een rekenmodel op te stellen ten behoeve van de toetsing van dehaalbaarheid van de categorie in de SDE++. Er is onderzocht of het mogelijk is om energie te winnen door compostering van champost. De literatuurstudie wijst uit dat er positieve resultaten behaald zijn met energiewinning uit compostering van compost. In de berekeningen is getracht hieruit een vertaling te maken naar de energiewinning uit compostering van champost. In theorie zou het minimaal nuttig gestelde warmtevermogen binnen SDE++ van 500 kWh behaald moeten kunnen worden. Bij een composteertemperatuur van 66?C gedurende 3 weken, zou dit warmte-vermogen behaald moeten kunnen worden met 17.537 ton champost per jaar. Wel behoeft dit nog nadere toetsing in de praktijk, aangezien vrijwel geen kwantitatief onderzoek bestaat naar de winning van energie met mono-compostering van champost. Kijkend naar recente ontwikkelingen zien we dat er een faciliteit wordt gebouwd ten behoeve van de warmtewinning uit de compostering van champost, dan lijkt het in praktijk zeker mogelijk om tot het gestelde warmtevermogen te komen. Bij deze faciliteit zal er per week 2.400 ton champost aangeleverd worden, wat volgens deze benaderingswijze kan resulteren in een warmte-opbrengst van 1.186 kWh per jaar. Let wel, ook dit behoeft nog nadere toetsing, en is enkel indicatief. In deze pilot wordt 16-17% van de champost verwerkt in de nabije toekomst. Er is dus nog opschaling nodig bij voorkeur in de Bommelerwaard dicht bij de productiecentra.

Terug