Heating Pipes, opstellen van een rekenmodel

Nieuws Datum
30/12/2021
Het aantal paddenstoelenbedrijven wat zelf elektra opwekt is in de afgelopen jaren sterk gestegen, maar het aardgasverbruik en daarmee de CO2-uitststoot is nog maar beperkt gereduceerd. Met toepassing van ‘Heating pipes’ als primaire warmtevoorziening kan het gasverbruik en CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd worden. De opgewekte warmte van de Heating pipes kan rechtstreeks in de bedrijfsprocessen gebruikt worden en de ‘overbodige warmte’ kan in een warmtebuffer ook opgeslagen worden om deze later te gebruiken.

Het in 2021 uitgevoerd project had als doel om het gebruik en de mogelijkheden van Heating pipes als bron van hernieuwbare energie met behulp van een rekenmodel onder aandacht te brengen van paddenstoelentelers. Er is getracht een passend rekenmodel op te zetten, om te kunnen bepalen of het economisch haalbaar is het gehele klimaatbeheersingssysteem binnen paddenstoelenbedrijven te herzien voor opschaling in een systeem met heating pipes. Uit het onderzoek met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij, uitgevoerd en uitgebracht in 2020, is gebleken dat de toepassing van heating pipes als systeem op een paddenstoelenbedrijf in beginsel interessant is, maar daarbij is geen rekening gehouden met investeringen.

Middels het format rekenmodel wordt het mogelijk om de haalbaarheid van de opschaling van een heating pipes systeem te voorspellen voor diverse bedrijven. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat voor verdere uitrol er een groot-schalige proef dient te worden uitgevoerd om meer representatieve uitgangspunten te kunnen formuleren met betrekking tot:

  • De daadwerkelijke energie opbrengst van de heating pipes;
  • Bij voorkeur ook met een spreiding over het jaar;
  • De te besparen hoeveelheid gas per dag;
  • Bij voorkeur ook met een spreiding over het jaar;

Nader onderzoek is ook nodig om te beoordelen welke mogelijkheden er zijn met het integreren van een grotere waterbuffer, en het opnemen daarvan in het rekenmodel. Tevens dient rekenkundig nog een uitbreiding plaats te vinden waarmee het mogelijk wordt de ISDE of SDE++ in te rekenen waarbij het rekenmodel zelf aan de hand van de collectoroppervlakte bepaald welke subsidie van toepassing is.

Terug