Welkom

Het paddenstoelencluster in de regio Maasdriel is de derde regio van Nederland als het gaat om de productie van paddenstoelen. De sector heeft een sterke positie, maar heeft te maken met concurrentie uit binnen- en buitenland. In de toekomst bepaalt de kwaliteit van de productie en ondernemerschap of de sector zijn concurrentie positie kan behouden.
Dit betekent dat ondernemers moeten innoveren, op product en proces.

De veranderende markt, hogere eisen van afnemers en consumenten, het belang van een meer duurzame productie, de toenemende ruimtedruk en de hogere eisen aan bedrijfsvoering en logistiek vragen ook om een adequate reactie. Dat kunnen bedrijven of overheid niet alleen. De kracht van het paddenstoelenpact is de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om de bedreigingen in de sector om te zetten in kansen.

Het paddenstoelenpact is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en (publieke) organisaties in de paddenstoelenketen. Gezamenlijk willen deze partijen de paddenstoelensector in Maasdriel behouden, versterken en vernieuwen. Om dit te realiseren zijn verschillende thema’s en projecten benoemd.

Ambitie paddenstoelenpact

Het paddenstoelenpact heeft de ambitie om het paddenstoelencluster Maasdriel een belangrijke, innovatieve en duurzame regio in Nederland te laten zijn.

 

Door meer samenwerking wil Greenport Gelderland de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder versterken en laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De ambitie is dat de toegevoegde waarde van de tuinbouw in het Rivierengebied in het jaar 2020 verdubbelt. Greenport Gelderland streeft ernaar dat de regio tot de top 5 van de Europese tuinbouwregio’s behoort op het gebied van duurzaamheid en concurrentiekracht. Ook moet de tuinbouwsector dan stevig zijn ingebed in de omgeving en haar relaties met andere sectoren hebben versterkt.

Samenwerken aan een sterk Paddenstoelenpact

Binnen het Paddenstoelenpact wordt er samengewerkt tussen paddenstoelenproducenten, handelsbedrijven, logistieke dienstverlening, kennisinstellingen, adviesbureaus, onderwijs, gemeenten en provincie. Samen zetten zij zich in voor een verbetering van de marktpositie van de paddenstoelensector in de omgeving Maasdriel.

Daarnaast maakt het Paddenstoelenpact deel uit van Greenport Gelderland. Greenport Gelderland is een samenwerkingsverband tussen verschillende tuinbouwdiciplines in Gelderland en functioneerd als koepelorganisatie voor de aangesloten pacten (Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard, Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen en Paddenstoelenpact).

De visie van het Paddenstoelenpact

Het paddenstoelenpact heeft als visie dat Maasdriel een belangrijk centrum van innovatie en duurzame paddenstoelenteelt van Nederland is. Het initiëren en bevorderen van de samenwerking binnen het paddenstoelenpact wordt als middel ingezet om de visie mede gestalte te geven. Binnen het pact zijn gemeente, lokale ondernemers en facilitators uit de paddenstoelensector onderling verbonden door gezamenlijk opgepakte en op elkaar afgestemde activiteiten. Het paddenstoelenpact maakt deel uit van Greenport Gelderland waardoor een verbinding met de andere pacten en de provincie is gelegd.

Betrokken organisaties

Gemeente Maasdriel
De gemeente Maasdriel is de 3e regio in Nederland als het gaat om de paddenstoelenindustrie. Niet alleen de teler maar ook de hele keten is sterk vertegenwoordigd in Maasdriel. Omdat de sector zo belangrijk is voor de gemeente Maasdriel wordt er veel waarde gehecht aan samenwerking zodat de paddenstoelensector in Maasdriel behouden blijft en zich verder kan versterken en vernieuwen.

Fidus Advies
Fidus Advies is een voor de tuinbouw gespecialiseerde adviesorganisatie op het gebied van ondernemingsvraagstukken, zoals investeringen en financiering, aankoop en verkoop, verplaatsing of herstructurering van bedrijven. Met haar vestiging in de Bommelerwaard en specialisatie in de tuinbouw zijn zij voor veel ondernemers in de paddenstoelensector een belangrijke sparringpartner en vraagbaak. Deze positie brengt Fidus Advies ook in de gelegenheid praktijksignalen direct aan te dragen bij het Paddenstoelenpact.

ZLTO
ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt ZLTO 16.000 leden, die ondersteund worden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doen we zeer betrokken en professioneel, zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies. Daarnaast participeren we in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van onze leden. We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid. We hebben dan ook altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. Verder dagen we onze leden voortdurend uit om alert te blijven en goed in te spelen op de veranderende vragen van burger en consument. Hoofdonderwerpen op onze agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen,

Rabobank
Rabobank Bommelerwaard brengt de passie van het ondernemen in de praktijk bij het Paddenstoelenpact. Samen sterker is dan ook het uitgangspunt. De Rabobank streeft naar een duurzame toekomst met gezond ondernemerschap, wat naadloos aansluit op de behoeften van het Paddenstoelenpact.