Champost als bodemverbeteraar en alternatieve oplossingen

Project Locatie
Haalbaarheidsstudie toepassingsrichtingen voor componenten compost en dekaarde Provincie Gelderland

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar toepassingsrichtingen voor de componenten compost en dekaarde.

De onderzochte richtingen zijn:

  1. De reguliere afzet
  2. Opwaarderen van champost
  3. Her(winnen) van relevante stoffen uit champost
  4. Alternatieve toepassingen

Champost is een verzamelnaam voor de reststroom uit de champignonteelt, bestaande uit compost en dekaarde, die na de teelt van champignons vrijkomt. Champost is een substantie met een hoog gehalte aan organische stof en het bevat mineralen. Daarmee is het een op het oog interessante bodemverbeteraar. Het bevat echter ook 60% vocht en kent grote volumes. Transportkosten zijn daarmee substantieel. Daarom is als oplossingsrichting geformuleerd: het drogen van de champost tot een vochtgehalte lager dan 20% om het vervolgens als geperste korrels te kunnen inzetten als bodemverbeteraar. Uitgaande van de actuele uitgangspunten heeft deze richting zeker kans van slagen. Bij de actuele SDE+ bedragen en huidige marktprijs is de prijs voor de geperste korrels van cruciaal belang.

Een eerdere verkenning naar de mogelijkheden om energie uit champost te halen, heeft de telers doen besluiten om geen gebruik te maken van vergisten of verbranden als biomassa of voor biogas. Men wil geen CO2 in de lucht blazen. Als Paddenstoelensector hebben we de circulaire gedachte om champost bestaande uit compost en dekaarde vooral aan te wenden als bodemverbeteraar in de openteelten. De telers willen graag de CO2 teug in de bodem brengen in plaats van in de lucht zoals met verbranding gebeurd. De plantaardige sectoren zijn overtuigd van de positieve effecten van champost als bodemverbeteraar. En daar communiceren we als telers van het paddenstoelenpact ook over naar de andere sectoren.

Pyrolyse is ook apart verkend met een groep telers. De telers zien vooralsnog geen perspectief om hier mee aan de slag te gaan.

Professor Kroes heeft samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een studie uitgevoerd naar het verwaarden van compost en dekaarde. Er zijn kansen om na de reguliere vluchten ook de champignonvoetjes te gaan verwaarden. Tegen de achtergrond van een groei van de omvang van de wereldbevolking en het tegen gaan van verspilling van voedsel, zijn er op termijn ook vanuit een marketingperspectief mogelijkheden. Ook kan worden gekozen voor een andere verwerking van de grote volumes aan champost. De huidige verwerking voor toepassingen in de landbouw is in Nederland aan strenge regels onderhevig en levert verhoudingsgewijs geringe inkomsten. Door gebruik te maken van nieuwe technieken op het gebied van bioraffinage kunnen de reststromen mogelijk ook op andere, hoogwaardigere manieren worden verwerkt door bijvoorbeeld de mineraalfracties te scheiden van organische massa. Hiervoor is wel vervolgonderzoek nodig. Ook een betere samenwerking in de keten kan een bijdrage leveren aan het optimaler gebruik van reststromen.

Terug