Haalbaarheid dekaarde scheiden

Project Locatie
De voor- en nadelen van het scheiden van dekaarde Bommelerwaard

Om tot een heldere afweging te komen tussen enerzijds de voordelen en anderzijds de nadelen van het scheiden van dekaarde op verschillende niveaus is voor de groep telers uit de Bommelerwaard de volgende hoofdvraag geformuleerd:

“Biedt het scheiden van dekaarde bij de afvoer van champost een toegevoegde waarde voor de teelt van champignons in de regio Maasdriel?”

De belangrijkste voordelen zijn:

 • Het ontstaan van compost en dekaarde en de mogelijkheden van deze reststromen;
 • De vrachtwagens gaan niet meer te zwaar beladen de weg op;
 • In de toekomst mogelijk een verdienmodel te ontwikkelen van de reststromen;

De belangrijkste nadelen zijn:

 • Meer transportbewegingen;
 • Nog te weinig vraag naar dekaarde en compost binnen Nederland;
 • Kwekers moeten zelf veel lobbyen bij Overheden voor mogelijke wetswijzigingen en subsidies;

Voorvloeiend uit de beschikbare informatie over gebruik met/zonder de dekaardescheider zijn de volgende aanbevelingen beschreven:

 • Kwekers en intermediairs dienen de ontwikkeling van de dekaardescheider te vervolgen om de inefficiëntie te beperken dan wel gebruik te maken van de commerciële types die hiervoor al op de markt zijn.
 • Kwekers dienen op zoek te gaan naar mogelijkheden om de nadelen van de logistieke inefficiëntie van het gescheiden leegmaken (met name dekaarde) zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door lokale afzet of opslag van dekaarde.
 • Kwekers en intermediairs dienen meer aandacht te besteden aan de promotie van hun reststroom. Deze levert aantoonbaar een grotere bijdrage aan de bodemkwaliteit. In feite dient met naast de nutriënten ook de organische stof een marktwaarde toe te kennen.
 • Kwekers en intermediairs  dienen continue focus te hebben op het zoveel mogelijk lokaal en regionaal afzetten van champost, compost en dekaarde.
 • De sector dient middels belangenbehartiging een “status aparte” voor de afzet van champost, compost en dekaarde te blijven nastreven. Motivatie hiervan zou kunnen zijn dat percelen met een hoger gehalte aan organisch materiaal een grotere depositieruimte zouden moeten krijgen. Door een grotere bindend vermogen van water en nutriënten is de benutting ervan immers beter.
 • De sector in het algemeen en kwekers individueel of collectief moeten op zoek blijven naar mogelijkheden om de reststromen te verwerken tot hoogwaardige producten, mogelijk zelfs voor export.
 • Overheden dienen te beoordelen of zij dan wel middels het aanpassen van wetgeving dan wel het aanbieden van financiële ondersteuning het gebruik van champost, compost of dekaarde kunnen faciliteren en ondersteunen.
Terug